خانه / خدمات پرستاری / پرستار کودک در شمال تهران

پرستار کودک در شمال تهران

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟

شما پرستار هستید ؟

مشاوره و همکاری با ما

ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران و شیراز 

شرکت خدماتی کاردون

 

پرستار کودک در شمال تهران پرستار نوزاد شمال تهران شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در مهرشهر شمال تهران پرستار کودک  پرستار کودک در شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در شمال تهران حقوق پرستار بچه  پرستار کودک در شمال تهران موسسه پرستاری شمال تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار کودک پرستار در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار سالمند پرستار کودک در شمال تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در شمال تهران  استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شمال تهران نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شمال تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در شمال تهران  پرستار کودک در شمال تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شمال تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران  پرستار کودک در شمال تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شمال تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار بچه سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری در منزل شمال تهران  babysitter  at homeخدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در شمال تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار سالمند پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل پرستار بچه پرستار در منزل شمال تهران پرستار نوزاد شمال تهران هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار کودک پرستار نوزاد پرستار کودک شمال تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شمال تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار بچه در منزل قیمت پرستار بچه در تهران نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران مرکز خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک فردیس پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار بچه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک موسسه پرستاری شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار بچه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک دستمزد پرستار بچه شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران خدمات پرستاری در منزل شمال تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار نوزاد شمال تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شمال تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک شمال تهران نگهداری از سالمند پرستار در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران نگهداری از سالمند در منزل پرستار کودک در شمال تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک فردیس پرستار کودک شمال تهران مرکز پرستاری در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در شمال تهران شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران پرستار کودک هزینه پرستار کودک در منزل پرستار کودک شمال تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک قیمت پرستار بچه در تهران پرستار بچه پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شمال تهران پرستار در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار نوزاد در منزل شرکت خدمات پرستاری در شمال تهران پرستار بچه پرستار کودک در شمال تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار نوزاد شمال تهران پرستار کودک پرستاری از کودک پرستار کودک نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک نگهداری از کودک پرستار کودک پرستار منزل پرستار کودک نگهداری از نوزاد پرستار کودک در شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران نگهداری سالمند پرستار کودک در شمال تهران  پرستاری از سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران استخدام پرستار کودک در تهران شرکت پرستاری پرستار نوزاد شمال تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک حقوق پرستار بچه حدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار بچه شمال تهران پرستار کودک نگهداری کودک پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شمال تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک پرستاری از کودک در منزل حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک پرستار بچه پرستار در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار در منزل پرستار کودک در شمال تهران موسسه پرستاری شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک پرستار کودک در شمال تهران پرستار بیمار در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران پرستار کودک در شمال تهران پرستار کودک در منزل شمال تهران دستمزد پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل شمال تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک شمال تهران پرستار کودک پرستار در منزل شمال تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران هزینه پرستار کودک در شمال تهران

اعزام  پرستار کودک در شمال تهران از جمله خدمات شرکت پرستاری کاردون است که کار مراقبت از کودک در منزل شمال تهران را توسط بهترین پرستار کودک انجام میدهد. با اعزام یک پرستار کودک در شمال تهران نگرانی را بابت چگونگی نگهداری کودک دلبند خود دور کنید پس اگر به دنبال پرستار کودک خوب وبا تجربه هستید  با ما تماس بگیرید .

پرستار کودک غرب

سوالاتی قبل از استخدام پرستار کودک در منزل  :

 

 • پرستار کودک چقدر سابقه و تجربه دارد ؟
 • پرستار کودک چه مهارت هاو مدارکی دارد  ؟
 • سن پرستار اعزامی چقدر است  ؟
 • برای کودک من پرستار با سن بالا بهتر است یا سن کم ؟
 • آیا پرستار در کارش شور و شوقی دارد ؟
 • پرستار اعزامی روابط اجتماعی و بیان  خوبی دارد   ؟
 • پرستار اعزامی و موسسه پرستاری تا چه حد مورد اعتماد هستند ؟

 

سوالات و نکاتی بعد از استخدام پرستار کودک  :

 

 • آیا پرستار در کارش  شوروشوق نشان می دهد و انرژی خوبی دارد ؟
 • آیا کودکم با پرستار ارتباط خوب و مثبتی برقرار می کند ؟
 • آیا رفتار  و واکنش های کودک در نبود و بودن پرستار متفاوت است  ؟
 • آیا کودک  به والدینش سرد و بی احساس شده است  ؟
 • آیا پرستار واکنش ها و رفتار های کودکم را به من دقیق  گزارش می دهد  ؟
 • رشد و بهبود سلامت کودک تا چه حدی افزایش یافته ؟

 

مراقبت از کودک شما در منزل بصورت ساعتی ، روزانه ، شبانه ، ماهانه یا فصلی و دائمی طبق اخرین دانسته های کودک یاری و پزشکی توسط شرکت خدماتی کاردون 

شرکت خدماتی پرستاری در منزل غرب

 

مراحل استخدام پرستار کودک  توسط شرکت کاردون

 ابتدا   با شرکت خدمات پرستاری ما تماس بگیرید   و با  درخواست پرستار کودک اقدام به ثبت  سفارش  کنید. که بعد اینکه شما پرستار سفارش دادید ،  کارشناسان ما  مطابق با درخواست و طبق گفته های شما ، پرستار مورد نظر را به منزل  شما اعزام خواهد کرد تا پس از مصاحبه و کسب رضایت شما عزیزان توافقات لازم بین موسسه ، پرستار و کارفرما انجام گیرد.

 

نگهدار یا همان پرستار کودک چه وظایفی دارد  ؟؟

 • پرستار کودک باید با مهارت های روانشناسی کودک آشنایی کامل داشته باشد
 • پرستار کودک باید در مورد انواع بیماری هایی که ممکن است گریبان گیر کودک شود آشنایی داشته باشد .
 • پرستار کودک نباید یه هیچ وجه کودک را تنها بگذارد  و باید چهارچشمی مراقب کودک و یا نوزاد باشد  .
 • پرستار کودک  در منزل باید با كودك و خانواده براساس رشد و تكامل كودك  ارتباط برقرار کند  .
 • پرستار کودک باید  وضعیت جسمانی و روحی و سلامت كودك را کنترل کند
 • پرستار باید   از وضعیت  غیر عادی در حین نگهداری از کودک به خانواده و پزشک سریعا اطلاع دهد   .
 • پرستار کودک وظیفه دارد  دارو   و مواد مغذی به کودک را  در ساعت های تعیین شده به کودک بدهد  .
 • پرستار باید  محیطی آرام و بدون اضطراب و تنش برای  استراحت کودک  و خواب او ایجاد کند و یا در صورت لزوم قصه برا کودک تعریف کند تا با ارامش بخوابد  .
 • پرستار  باید تعداد ساعات خواب کودک را زیر نظر بگیرید  .
 • پرستار باید به امور   سرگرمی وتفریحی  کودک رسیدگی کند   (  بازی  کنند  ، نقاشی بکشند ،    برنامه کودک  ببینند  و …)
 • پرستار کودک باید   شرایطی امن برای پیشگیری از حوادت و مراقبت از کودک فراهم کند .
 • پرستار وظیفه دارد  که به بررسی و کنترل واکسیناسیون کودک  بپردازد
 • پرستار باید  به تحصیل کودک در شرایط ضروری کمک کند .
 • پرستار باید از ایجاد حوادث ناخوشایند مثل سوختگی ، سقوط، برق گرفتگی، مسمومیت و…پیشگیری کند  .
 • پرستار وظیفه دارد که  به امور نظافتی و بهداشتی کودک به طور کامل بپردازد .
 • در طول مدت فعالیت و ارائه ی خدمات پرستاری از کودک، با اعزام پرستارکودک مسئولیت پذیر و دلسوز در نقاط مختلف تهران، آرامش و امنیت را برای شما و فرزند دلبندتان فراهم می آورد.

پرستاری از کودک در منزل غرب تهران

 

نکته 1 : در مورد کودکانی که هنوز توانایی حرف زدن ندارند کنترل شرایط اهمیت بیشتری پیدا می کند .به قول معروف پرستار باید 2 چشم دیگر را قرض بگیرید و مراقب کودک باشد   نکته 2 : اگرنياز است چندين دارو و قرص در ساعات مشخص و به اندازه هاي معين به کودک خورانده شود، بهتر است پرستار به جاي اعتماد به حافظه خود، مطالب را يادداشت كند و بعد از دادن دارو روي برگه علامت بگذارد تا علاوه بر اطمينان از انجام وظيفه در دادن گزارش به پزشك نيز كار به سهولت انجام گيرد نکته 3 : اگر کودکتان زیر 3 سال است پرستارانی با سن نسبتا بالا استخدام کنید چون نیاز به تجربه زیادی است . اگر کودکتان بالای 3 دارد چون نیاز به شور و نشاط دارد سن پرستار نبایدبالا باشد . در کل بهترین سن برای پرستار کودک بین  ۲۸ تا ۴۰ سال می باشد.ویژگی های شخصیتی یک پرستار کودک  :

 

 • قابل اعتماد بودن
 • داشتن قدرت بدنی خوب
 • توانایی برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی
 • صبور و باحوصله
 • مهربان ودلسوز
 • بسیار با احتیاط و با دقت
 • دارای درک و فهم بالا
 • رعایت نظم و بهداشت فردی

خانواده  ها هم درقبال پرستار و کودک  وظایفی دارند که در زیر اشاره شده است

 

 • خانواده ها باید تمامی شرایط  کودک  را اعم از شرایط جسمی ، روحی و روانی وضعيت مزاج  و  غذايي و علایق ها و … براي پرستار کودک  به طور کامل  توضيح  دهد  .
 • خانواده باید مکان دارو و مواد غذایی و پوشاک کودک  را به پرستار  نشان دهد .
 • خانواده باید اطلاعات لازم در مورد بیمه درمانی کودک  در محل مشخصی بگذارد .
 • خانواده باید شماره تماس های ضروری را در دسترس پرستار بگذارد و شماره پرستار را تمام افرادخانواده بدهد  .
 • خانواده ها وظیفه دارند که  در نبود پرستار انرژی بیشتری برای کودک خود  بگذارند . تا کودک دچار مشکلات روحی و دل زدگی نشود .
 • خانواده کودک باید همیشه مقدار پولی برای  در خانه بگذارد تا درصورت نیاز پرستار برای  کودک خرج کند .
 • خانواده  کودک موظف است که  امنیت را برای   و  کودک  به ایجاد  کند.
 • خانواده باید مکان وسایل کمک های اولیه ، وسایل های مورد نیاز و .. را به پرستار نشان دهد  .
 • نکته  بسیار حیاتی  : اگر پرستار اعزامی  با کمک های اولیه آشنایی ندارد ، خانواده موظف است که   محل نگهداری کتاب و جعبه کمک های اولیه را به پرستار  نشان دهید و  صفحات مربوط به راهنمای اقدامات را  در محل مناسبی روی دیوار نصب کنید.

نگهداری از کودک غرب تهران

 

تجربه بالا ، صبر و تحمل زیاد، مهربانی و عطوفت و از همه مهمتر وجدان کاری و انجام وظیفه درست و منظم از خصوصیات پرستاران و مراقبان نوزاد تازه بدنیا آمده موسسه ما میباشد.

 

عواملی که  روی میزان حقوق  پرستار کودک تاثیر می گذارد  :

 

 • اولین عامل    ساعات کاری نگهداری کودک می باشد . که این قیمت در شب نسبت به روز بیشتر می باشد.
 • دومین عاملی   ساعات اضافه کاری درمواقع غیر قابل پیش بینی است  که طبق توافق اولیه هزینه ساعت اضافه کاری آن ها محاسبه می شود.
 • سومین  عامل  ،  انجام کارهای اضافی است  . مثال اگر شما از پرستار بخواهید که علاوه بر نگهداری از کودک به پخت و پز و نظافت منزل و … برسد هزینه هم بالاتر می رود
 • چهارمین عامل وضعیت  سلامت جسمانی کودک است   اگر کودک شما دچار بیماری بلند مدت باشد و یا در طول نگهداری بیماری هایی گریبان گیر کودک شود ، و خانواده هم کار پرستاری کودک را به همان پرستار  بدهد ،  به طبع هزینه پرستاری بیشتر می شود  .
 • عامل  دیگری که روی حقوق پرستار تاثیر می گذارد این است که قرار است از چند فرزند مراقبت شود.
 • اخرین عاملی که تاثیر زیادی هم دارد  میزان مهارت و مدرک   پرستار کودک  است . برخی نگهداران کودک با گذراندن دوره های آموزش کودکیاری  هنر موسیقی ، هنر نقاشی  ، زبان و .. به کودکان در منزل آموزش می دهند  و اگر خانواده از پرستار بخواهد که به کودک اموزش دهد به طبع حقوق پرستار افزایش چشمگیری خواهد داشت  .

 

اگر شما هم توانایی پرستاری و  نگهداری از کودک   خود را ندارید و به دنبال شرکت خدمات پرستاری در منزل  هستید با کاردون  | تماس بگیرید  . تلاش ما ارتقا سطح رشد سلامت روحی و جسمی ، خلاقیت ، دانش کودک می باشد . پس با خیال راحت کار نگهداری از کودکتان را پرستار با تجربه کاردون بسپارید  .

3.9/5 - (8 امتیاز)

همچنین ببینید

شرکت خدمات پرستاری در منزل

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟ پرستار هستید ؟ مشاوره و همکاری با ما …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما