خانه / خدمات پرستاری / پرستار کودک در شرق تهران

پرستار کودک در شرق تهران

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟

شما پرستار هستید ؟

مشاوره و همکاری با ما

ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران و شیراز 

شرکت خدماتی کاردون

پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک هزینه نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران babysitter  at homeپرستار سالمند در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران قیمت پرستار بچه در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در تهرانپارس پرستار در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه د پرستار کودک در منزل شرق تهران تعرفه پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران بچه پرستار کودک پرستار کودک تهران تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک نگهداری نوزاد پرستار کودک استخدام پرستار سالمند پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران مراقبت از کودک در منزل پرستار کودک پرستار استخدام پرستار کودک در تهران مراقبت از سالمند شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران حقوق پرستار بچه موسسه پرستاری شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در تهرانپارس پرستار کودک در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار کودک پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران دستمزد پرستار بچه موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران تعرفه پرستار کودک در منزل تعرفه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران خدمات پرستاری در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران نگهداری کودک در منزل حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار سالمند پرستار کودک شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران هزینه نگهداری کودک در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شرق تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار بچه سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار بچه در منزل قیمت پرستار بچه در تهران نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران مرکز خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک فردیس پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران مرکز پرستاری در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک هزینه پرستار کودک در منزل پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک قیمت پرستار بچه در تهران پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران شرکت پرستاری پرستار نوزاد شرق تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک حقوق پرستار بچه حدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک در شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران موسسه پرستاری شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار بچه شرق تهران پرستار کودک نگهداری کودک پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستاری از کودک در منزل حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستار بچه پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار در منزل پرستار کودک در شرق تهران موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک پرستاری از کودک پرستار کودک نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک نگهداری از کودک پرستار کودک پرستار منزل پرستار کودک نگهداری از نوزاد پرستار کودک در شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک موسسه پرستاری شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران پرستار بیمار در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک پرستار در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک دستمزد پرستار بچه شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک شرق تهران نگهداری از سالمند پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک نگهداری از سالمند در منزل شرق تهران  پرستار کودک نگهداری سالمند پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک تهرانپارس استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران

آیا شما هم به دنبال پرستار کودک در شرق تهران هستید ؟آیا فرصتی برای نگهداری از کودک یا نوزاد ندارید ؟   آیا پرستار کودک باتجربه پیدا نمیکنید  ؟ آیا نگران دستمزد پرستار کودک در منزل هستید ؟  باتماس به شرکت خدماتی پرستاری کاردون تمام این نگرانی ها را از خود دور کنید با اعزام یک پرستار کودک در شرق تهران خیالتان بابت چگونگی نگهداری کودک دلبند خود آسوده کنید پس با ما تماس بگیرید . کاردون در جهت ارتقا سطح سلامت کودک عزیز شما تلاش هایی زیادی میکند  تا رضایت شما عزیزان را همیشگی کند  .

پرستار کودک شرق تهران

 

قبل از استخدام پرستار کودک در منزل باید به چه نکاتی توجه کرد  ؟  

 

 • پرستار کودک  باید دارای سابقه و مهم تر از آن تجربه بالا داشته باشد
 • پرستار کودک باید دارای مهارت های اجتماعی و دارای مدارک لازم باشد  .
 • ساعت ورود و خروج پرستار و والدین باید مشخص شود .
 • سن پرستار اعزامی باید طبق روحیات کودک و سن کودک تعیین شود
 • پرستار اعزامی باید شور و شوق به کارش داشته باشد
 • پرستار اعزامی باید بسیار مورد اطمینان باشد .

 

بعد  از استخدام پرستار و گذشتن دوره ای از نگهداری باید به چه سوالات توجه کرد   ؟

 

 • آیا رفتار  و واکنش های کودک در نبود و بودن پرستار متفاوت است  ؟
 • آیا کودک  به والدینش سرد و بی میل شده است  ؟
 • آیا پرستار واکنش ها و رفتار های کودکم را به من دقیق  گزارش می دهد  ؟
 • رشد و بهبود سلامت کودک تا چه حدی افزایش یافته ؟

 

کار مراقبت از کودک  دلبند خود را به  پرستاران مجرب شرکت خدماتی کاردون بسپارید . تمام خدمات به طور ساعتی ، روزانه ، شبانه  در هر زمانی که شما تعیین کنید ارائه می شود  . با یک تماس کافیست که بهترین پرستار به منزل شما اعزام شود و با موافقت شما و عقد قرار داد نگرانی بابت نحوه نگهداری از کودک رفع شود  .

 

پرستار کودک در شرق تهران

نگهدار یا همان پرستار کودک چه وظیفه هایی بر دوش دارد  ؟؟

 

 • پرستار کودک باید با مهارت های روانشناسی کودک آشنایی کامل داشته باشد
 • پرستار کودک  موظف است که  در مورد انواع بیماری هایی که ممکن است گریبان گیر کودک شود آشنایی کامل  داشته باشد .
 • پرستار کودک به هیچ وجه  نباید کودک را تنها بگذارد  و به قول معروف باید  چهارچشمی مراقب کودک و یا نوزاد باشد  .
 • پرستار باید از ایجاد حوادث ناخوشایند مثل سوختگی ، سقوط، برق گرفتگی، مسمومیت و…پیشگیری کند  .
 • پرستار کودک باید وضعیت جسمانی و روحی و سلامت كودك را کنترل کند  و در مواقع غیر عادی به خانواده اطلاع دهد  .
 • پرستار کودک موظف است که  دارو   و مواد مغذی به کودک را  در ساعت های تعیین شده به کودک بدهد  .
 • پرستار کودک باید   شرایطی امن برای پیشگیری از حوادت و مراقبت از کودک فراهم کند .
 • پرستار موظف است   محیطی آرام و بدون اضطراب و تنش برای  استراحت کودک  و خواب او ایجاد کند و باید تعداد ساعت خواب او را کنترل کند .
 • پرستار باید به امور   سرگرمی وتفریحی  کودک رسیدگی کند باید با او   بازی  کند  ، نقاشی بکشد و …
 • پرستار باید  به تحصیل کودک در شرایط ضروری کمک کند .
 • پرستار وظیفه دارد که  به امور نظافتی و بهداشتی کودک به طور کامل بپردازد .

  

اگر برای مراقبت شبانه روزی از کودک خود ناتوان هستید میتوانید با خیالی آسوده با یک تماس درخواست بهترین پرستار برای نگهداری از کودک دلبند خود بدهید  .

شرکت خدمات پرستاری از کودک در منزل شرق تهران

ویژگی های شخصیتی یک پرستار کودک  :

 • پرستار کودک باید قابل اعتماد باشد
 • پرستار باید دارای   قدرت بدنی خوبی باشد
 • پرستار باید صبور و باحوصله  رفتار کند
 • پرستار کودک بایدد مهربان ودلسوز  باشد
 • پرستار باید بسیار با احتیاط و با دقت باشد
 • پرستار باید به رعایت نظم و بهداشت فردی خود برسد

 

خانواده  ها هم در قبال پرستار و کودک چه  وظایفی بر دوش دارند ؟

 

 • از تعویض مکرر پرستار خودداری کند .
 • در روزهای اول نباید کودک خود را با پرستار تنهابگذارد . باید کودک با شرایط جدید وفق دهند  .
 • خانواده باید مکان وسایل های مورد نیاز اعم از کپسول آتش نشانی ، جعبه کمک های اولیه ،  دفترچه بیمه درمانی و.. رابه پرستار نشان دهد
 • نکته  بسیار حیاتی  : اگر پرستار اعزامی  با کمک های اولیه و یا استفاده از کپسول  آشنایی ندارد ، خانواده موظف است که   صفحات مربوط به راهنمای اقدامات را  در محل مناسبی روی دیوار نصب کنید.
 • خانواده ها باید تمامی شرایط  کودک  را اعم از شرایط جسمی ، روحی و روانی وضعيت مزاج  و  غذايي و علایق ها و … براي پرستار کودک  به طور کامل  توضيح  دهد  .
 • خانواده باید مکان دارو و مواد غذایی و پوشاک کودک  را به پرستار  نشان دهد .
 • خانواده باید شماره تماس های ضروری را در دسترس پرستار بگذارد و شماره پرستار را تمام افرادخانواده بدهد   و مکانی را تعیین کنند که در مواقع ضروری همدیگر را پیدا کنند  .
 • خانواده ها وظیفه دارند که  در نبود پرستار انرژی بیشتری برای کودک خود  بگذارند . تا کودک دچار مشکلات روحی و دل زدگی نشود .
 • خانواده باید تک تک اتاق های خانه را به پرستار نشان دهید وی باید از محل این اقلام آگاه باشد: تلفن، فیوز برق، چراغ قوه، کلیدچراغ ها و محل های خطرناک احتمالی در خانه
 • خانواده کودک باید همیشه مقدار پولی برای  در خانه بگذارد تا درصورت نیاز پرستار برای  کودک خرج کند .
 • خانواده باید  به پرستار بچه، در مور د  چگونگی استفاده از وسایل خانه را آموزش دهد و اگر استفاده از وسیله ای مجاز نیست، حتما این موضوع را به اطلاع او برساند.

 

تجربه بالا ، صبر و تحمل زیاد، مهربانی و رافت  و از همه مهمتر وجدان کاری و انجام وظیفه درست و منظم از خصوصیات پرستاران و مراقبان نوزاد تازه بدنیا آمده موسسه ما میباشد.

پرستار کودک در منزل شرق تهران

 

عواملی که  روی میزان حقوق  پرستار کودک تاثیر می گذارد  :

 • ساعات کاری نگهداری کودک. که این قیمت در شب نسبت به روز بیشتر می باشد.
 • ساعات اضافه کاری درمواقع غیر قابل پیش بینی.  که طبق توافق اولیه هزینه ساعت اضافه کاری آن ها محاسبه می شود.
 • انجام کارهای اضافی  . مثال اگر شما از پرستار بخواهید که علاوه بر نگهداری از کودک به پخت و پز و نظافت منزل و … برسد هزینه هم بالاتر می رود
 • وضعیت  سلامت جسمانی کودک  .اگر کودک شما دچار بیماری بلند مدت باشد و یا در طول نگهداری بیماری هایی گریبان گیر کودک شود ، و خانواده هم کار پرستاری کودک را به همان پرستار بدهد ،  به طبع هزینه پرستاری بیشتر می شود  .
 • میزان مهارت و مدرک   پرستار کودک  . برخی نگهداران کودک با گذراندن دوره های آموزش کودکیاری  هنر موسیقی ، هنر نقاشی  ، زبان و .. به کودکان در منزل آموزش میدهند . د واقع اگر پرستار کودک شما بتواند حین نگهداری و مراقبت از کودک‌تان، خدمات آموزشی نیز به کودک‌تان ارائه دهدهزنیه حقوق پرستار کودک افزایش می یابد .


 

نکته : برای انتخاب یک پرستار خوب بهترین راه آن است که به سراغ پرستارانی بروید که تکنیک‌های کودک یاری را در دانشگاه یا مراکز آموزش کودکیاری گذرانده‌اند. این پرستاران  قادرند متناسب با روحیات بچه در هر سن و سالی، رفتاری مناسب آن از خود نشان دهند.

 

 

اگر شما هم توانایی پرستاری و  نگهداری از کودک   خود را ندارید و به دنبال شرکت خدمات پرستاری در منزل  هستید با کاردون  | تماس بگیرید  . تلاش ما ارتقا سطح رشد سلامت روحی و جسمی ، خلاقیت ، دانش کودک می باشد . پس با خیال راحت کار نگهداری از کودکتان را پرستار با تجربه کاردون بسپارید  .

4.4/5 - (5 امتیاز)

همچنین ببینید

شرکت خدمات پرستاری در منزل

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟ پرستار هستید ؟ مشاوره و همکاری با ما …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما